Pozemky k.ú. Kozárovce, Kozárovce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Šindlerová
klaudia.sindlerova@minv.sk
tel.: 037/6549342

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Levice
Obec: Kozárovce
Katastrálne územie: Kozárovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Dátum zverejnenia ponuky: 29.06.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 30.06.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.07.2020

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 200,00 €
Zábezpeka banka: 8180
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 2020000450
Primeraná cena: 2 916,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemky k.ú. Kozárovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra v termíne najneskôr do 27.07.2020 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro , telefónny kontakt a podpis záujemcu, doklad o zložení zábezpeky.
U právnických osôb – názov, sídlo, IČO, e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro, telefónny kontakt a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti, doklad o zložení zábezpeky.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 200,- €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK5981800000007000180074, VS: 2020000450 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk t.j. do dňa 27.07.2020. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje §8a ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z. (Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení osobitného ponukového konania. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania). Správca majetku štátu si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
Nehnuteľnosti sa predávajú v takom stave v akom sa momentálne nachádzajú.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 74178
Parcelné číslo pozemku 371/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74179
Parcelné číslo pozemku 372
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 124 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74180
Parcelné číslo pozemku 375/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 74 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74181
Parcelné číslo pozemku 375/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 62 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74182
Parcelné číslo pozemku 377/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 170 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1177
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 74183
Parcelné číslo pozemku 373
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 824 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1178
Prevádzaný majetkový podiel 27/152

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1596096162_zapis_29.7.2020.docx