Pozemky, stavby - Železná studnička, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PaedDr. Andrea Bódiová
Andrea.Bodiova@minv.sk
tel.: 0961043792

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Železná studnička
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 06.06.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 07.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.07.2019

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 11 600,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 03694066
Primeraná cena: 116 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou odosielateľa a uviesť na obálku „VEA, 1. KOLO, Železná studnička - NEOTVÁRAŤ"“ na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Oddelenie nehnuteľností, Špitálska 14, 812 28 Bratislava. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia.
Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
Fyzické osoby: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefón, email, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis záujemcu.
Právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, telefón, email, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis oprávnenej osoby.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 11600,00 €, ktorá musí byť pripísaná na daný účet do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu a odstúpiť od ponuky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 70653
Súpisné číslo stavby 10237
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 19707/4
Číslo listu vlastnictva 2369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 70654
Súpisné číslo stavby 10237
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 19707/6
Číslo listu vlastnictva 2369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 70655
Súpisné číslo stavby 10237
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 19707/8
Číslo listu vlastnictva 2369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70656
Parcelné číslo pozemku 19707/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 196 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70657
Parcelné číslo pozemku 19707/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 154 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70658
Parcelné číslo pozemku 19707/8
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 35 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu