Pozemky, stavby - Železná studnička, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PaedDr. Andrea Bódiová
Andrea.Bodiova@minv.sk
tel.: 0961043792

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Železná studnička
Dátum zverejnenia ponuky: 06.06.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 07.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.07.2019

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 11 600,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 03694066
Primeraná cena: 116 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou odosielateľa a uviesť na obálku „VEA, 1. KOLO, Železná studnička - NEOTVÁRAŤ"“ na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Oddelenie nehnuteľností, Špitálska 14, 812 28 Bratislava. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia.
Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
Fyzické osoby: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefón, email, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis záujemcu.
Právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, telefón, email, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis oprávnenej osoby.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 11600,00 €, ktorá musí byť pripísaná na daný účet do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu a odstúpiť od ponuky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 70653
Súpisné číslo stavby 10237
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 19707/4
Číslo listu vlastnictva 2369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 70654
Súpisné číslo stavby 10237
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 19707/6
Číslo listu vlastnictva 2369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 70655
Súpisné číslo stavby 10237
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 19707/8
Číslo listu vlastnictva 2369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70656
Parcelné číslo pozemku 19707/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 196 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70657
Parcelné číslo pozemku 19707/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 154 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70658
Parcelné číslo pozemku 19707/8
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 35 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2369
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 6
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 6
Protokol 1564129595_zapisnica_1vea.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Stav úspešný predaj
Protokol 1566190551_oznam_zruseni_ea.pdf