Pozemky Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry


nové

Správca ponuky

Správca: Štátne lesy Tatranského národného parku
IČO: 31966977
Adresa správcu: Tatranská Lomnica č. 66
Mesto: Vysoké Tatry
PSČ: 059 60
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Oravec
ioravec@LESYTANAP.SK
tel.: 0903987577

Údaje o ponuke

Okres: Okres Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Tatranská Lomnica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Tatranská Lomnica
Druh ponúkaného majetku štátu: Predmetom nájmu sú nasledovné pozemky:
- pozemok KN-C parcela č. 295/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2, z toho časť o
rozlohe 50 m2
- pozemok KN-C parcela č. 296/13 - ostatná plocha o výmere 164 m2, z toho časť o rozlohe 1 m2
- pozemok KN-C parcela č. 296/14 - ostatná plocha o výmere 83 m2, z toho časť o rozlohe 15 m2
- pozemok KN-E parcela č. 4589/2 - ostatná plocha o výmere 4 960 m2, z toho časť o rozlohe 140 m2
Predmetom nájmu budú pozemky o celkovej výmere 206 m2.

Vyššie uvedené parcely sú zapísané na LV č. 119, katastrálne územie Tatranská Lomnica, obec Vysoké Tatry, katastrálny odbor Okresného úradu v Poprade.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 3090€ / 206 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 18.05.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 19.05.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.05.2020

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Správca majetku vo vlastníctve štátu ponúka v zmysle ust.§13 zákona č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov do nájmu pozemky v katastrálnom území Tatranská Lomnica
V súlade s ustanovením § 13 ods.10 zák.č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomca môže predmet nájmu užívať iba na účel dojednaný v zmluve, nie je oprávnený majetok štátu ponechať do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Takéto konanie spôsobuje neplatnosť zmluvy. Nájomca nemá prednostné právo na kúpu prenajatej veci a na predmete nájmu nesmie zriadiť stavbu.

Podmienky nájmu pozemkov:
Záujemca o nájom je povinný splniť podmienky uložené v predchádzajúcom súhlase MŽP SR podľa §94 ods.5 zák.č. 543/2002 v znení neskorších predpisov keďže sa jedná o územie s tretím stupňom ochrany prírody a to:
1. Žiadateľ je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že sa voči nemu doteraz neviedlo žiadne správne konanie za
porušenie predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. Toto prehlásenie je potrebné doložiť spolu s ponukou nájmu.
2. Zachovať funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia bez možnosti zmeny v príslušnej
územnoplánovacej dokumentácii a využívať ho len v súlade so stanovenými limitmi využitia funkčných plôch.
3. Nové objekty a zariadenie /vrátane drobných a doplnkových stavieb/ riešiť v súlade s platnými záväznými
regulatívmi územného plánu obce.
4. Riešenú plochu využívať tak, aby nedošlo k výrubom a negatívnemu ovplyvneniu stromovej vegetácie rastúcej
na pozemkoch.
5. Vhodným spôsobom zabezpečiť smetné kontajnery proti vniknutiu šeliem /najmä medveďa hnedého/, aby sa
predišlo ich synantropizácii, ktorá v konečnom dôsledku môže viesť až k ich nútenému usmrteniu.
6. Pri užívaní prenajatej nehnuteľnosti je potrebné zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení zákona č.
543/2002 Z. z. v znení neskorších prepisov o ochrane prírody a krajiny.
7. Zvážiť navrhované využitie a sním súvisiace rozširovanie spevnených plôch na úkor plôch zelene, pretože
podľa záväznej časti územného plánu mesta Vysoké Tatry platia regulatívy:

°° 1.2.4 budovať a chrániť plochy sídelnej zelene v zastavaných územiach mestských častí,
°° 1.3.5 podiel plôch zelene v regulačných blokoch navrhovaných funkčných plôch postupne zvyšovať smerom od
centrálnych zón mestských častí až na min. 50% podiel zelene v okrajových častiach / v kontaktnej zóne
s voľnou krajinou, resp. vymedzenou hranicou zastavanosti,
°° 1.9.1 zabezpečiť udržiavanie existujúcej sídelnej zelene, podporovať ochranu pôvodných druhov drevín, krovín
a bylín

Písomné ponuky je potrebné zaslať v lehote do 26.05.2020 vrátane. Ponuky na nájom je možné doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, 059 60 Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry.
Písomná ponuka nesmie byť nižšia ako trhový nájom.
Na obálku je potrebné uviesť názov „Nájom pozemky Tatranská Lomnica“ a nápis „Neotvárať“.
Správca majetku si vyhradzuje právo zrušiť ponuku v prípade zmeny podmienok nájmu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...