Pozemky v k.ú. Dolné Krškany, Nitra


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: JUDr. Viera Prokeinová
viera.prokeinova@minv.sk
tel.: 0376549233

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Nitra
Obec: Nitra
Katastrálne územie: Dolné Krškany
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Dátum zverejnenia ponuky: 12.04.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.04.2019

Termín obhliadky: dohodou ( prístup k nehnuteľnostiam je len cez súkromný pozemok)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 70,00 €
Zábezpeka banka: 8180
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 2019001762
Primeraná cena: 774,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Pozemky v k.ú. Dolné Krškany - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v termíne najneskôr do 30.04.2019 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 70,- €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK5981800000007000180074, VS: 2019001762 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje §8a ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z. (Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení osobitného ponukového konania. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania). Správca majetku štátu si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
Nehnuteľnosti sa predávajú v takom stave v akom sa momentálne nachádzajú. K pozemkom, ktorých podiel je predmetom ponuky nie je zabezpečený prístup.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 69977
Parcelné číslo pozemku 1172
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 105 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 234
Prevádzaný majetkový podiel 3/16
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69978
Parcelné číslo pozemku 1175/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 16 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 234
Prevádzaný majetkový podiel 3/16

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1556869886_opk_sok_d._krskany.docx