Pozemky Veľký Cetín, Veľký Cetín


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: JUDr. Viera Prokeinová
viera.prokeinova@minv.sk
tel.: 037/6549233

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nitra
Obec: Veľký Cetín
Katastrálne územie: Veľký Cetín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kostolná ulica, Veľký Cetín
Musí záujemca o tento ponúkaný majetok štátu byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 21.04.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 22.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.05.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 13 400,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Veľký Cetín, obec Veľký Cetín, okres Nitra. Cenovú ponuku doručte v uzatvorenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "VEA - Pozemky Veľký Cetín - NEOTVÁRAŤ" na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra, najneskôr do 23.05.2017 ( cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
u fyzických osôb - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK v časti elektronické aukcie,účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu
u právnických osôb - názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená
- ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie podľa § 8ab zákona o správe majetku štátu.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 63023
Parcelné číslo pozemku 501/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 175 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1817
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo na pozemku parc. CKN č. 501/2 stojí dom súp.č. 527, ktorý nie je predmetom prevodu
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63024
Parcelné číslo pozemku 501/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 640 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1817
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63025
Parcelné číslo pozemku 501/6
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1357 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1817
Prevádzaný majetkový podiel 1/2

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu