Pozemky Žihárec , LV č.302, LV č.304, Žihárec


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Anna Valová
anna.valova@minv.sk
tel.: 037/6549221

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Šaľa
Obec: Žihárec
Katastrálne územie: Žihárec
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Dátum zverejnenia ponuky: 14.06.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.06.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.06.2018

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 314,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Pozemky Žihárec , LV č.302, LV č.304 - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v termíne najneskôr do 28.06.2018 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.


Pozemok
 
Identifikačné čislo 67231
Parcelné číslo pozemku 831/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 60 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 304
Prevádzaný majetkový podiel 8/84
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67232
Parcelné číslo pozemku 831/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 35 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 304
Prevádzaný majetkový podiel 8/84
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67233
Parcelné číslo pozemku 831/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2085 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 304
Prevádzaný majetkový podiel 8/84
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67234
Parcelné číslo pozemku 825
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 58 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 302
Prevádzaný majetkový podiel 2/7
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67235
Parcelné číslo pozemku 826
Druh pozemku záhrada
Výmera 762 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 302
Prevádzaný majetkový podiel 2/7

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1530696512_opk.docx