pozemok "E" KN parc. č. 4833/7 - k.ú. Modra, Modra


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Kebísek
tomas.kebisek@minv.sk
tel.: 0961046354

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Pezinok
Obec: Modra
Katastrálne územie: Modra
Adresa ponúkaného majetku štátu: Modra
Dátum zverejnenia ponuky: 12.03.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.03.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 325,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 1310830218
Primeraná cena: 3 250,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte do sídla správcu: "Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava ", v zalepenej obálke s uvedením poštovej adresy záujemcu s výrazným označením "Osobitné ponukové konanie - neotvárať" , k "sp.zn. OU-BA-MPO-2018/008302/KEB.
Náležitosti cenovej ponuky:
fyzické osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene Euro, podpis záujemcu
právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene Euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene záujemcu
Správca je povinný vylúčiť z osobitného ponukového konania cenovú ponuku záujemcu:
-ktorý je v zmysle platného znenia § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii spriaznenou osobou s iným záujemcom,
-ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená správcovi alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená jednou pevnou sumou v mene Euro
-ktorý nezložil zábezpeku riadne a včas. Zábezpeka je zložená včas, ak najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk bola pripísaná na určený bankový účet správcu.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 66374
Parcelné číslo pozemku 4833/7
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 176 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo bez príslušenstva

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu