pozemok "E" KN parc. č. 4833/7 - k.ú. Modra, Modra


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Kebísek
tomas.kebisek@minv.sk
tel.: 0961046354

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Pezinok
Obec: Modra
Katastrálne územie: Modra
Adresa ponúkaného majetku štátu: Modra
Dátum zverejnenia ponuky: 12.03.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.03.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.03.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 325,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 1310830218
Primeraná cena: 3 250,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte do sídla správcu: "Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava ", v zalepenej obálke s uvedením poštovej adresy záujemcu s výrazným označením "Osobitné ponukové konanie - neotvárať" , k "sp.zn. OU-BA-MPO-2018/008302/KEB.
Náležitosti cenovej ponuky:
fyzické osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene Euro, podpis záujemcu
právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene Euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene záujemcu
Správca je povinný vylúčiť z osobitného ponukového konania cenovú ponuku záujemcu:
-ktorý je v zmysle platného znenia § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii spriaznenou osobou s iným záujemcom,
-ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená správcovi alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená jednou pevnou sumou v mene Euro
-ktorý nezložil zábezpeku riadne a včas. Zábezpeka je zložená včas, ak najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk bola pripísaná na určený bankový účet správcu.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 66374
Parcelné číslo pozemku 4833/7
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 176 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo bez príslušenstva

Výherca ponuky

Meno Boris Hrehor
Sídlo Kollárova 318/34, 900 21 Svätý Jur
Cena 3250 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1524722074_zapisnica_opk_hrehor_boris.doc