pozemok E-KN parc.č. 1808/1, k.ú. Topoľčany, LV 4663, Topoľčany


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: Andrea Repašská
andrea.repasska@ssc.sk
tel.: 02/502 55 215

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Topoľčany
Obec: Topoľčany
Katastrálne územie: Topoľčany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Brezová ul. Topoľčany
Dátum zverejnenia ponuky: 13.08.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.08.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.09.2020

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 13 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s jednou pevnou cenou zaslať na adresu: Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením "Predaj pozemku v k.ú. Topoľčany" NEOTVÁRAŤ!!!
Posledný deň lehoty musia byť obálky na uvedenú adresu doručené do 14:00.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 74386
Parcelné číslo pozemku 1808/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 200 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 4663
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo žiadne