pozemok E-KN parc.č. 6511/1 ttp o výmere 232 m2 a pozemok E-KN parc.č. 6511/2 ttp o výmere 81 m2, k.ú. Hlohovec, Hlohovec


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: Andrea Repašská
andrea.repasska@ssc.sk
tel.: 0250255215

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Hlohovec
Obec: Hlohovec
Katastrálne územie: Hlohovec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nábrežie A. Hlinku
Dátum zverejnenia ponuky: 14.01.2021
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 15.01.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.02.2021

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 4 270,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s jednou pevnou cenou zaslať na adresu: Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 82005 Bratislava v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením "Predaj pozemkov v k.ú. Hlohovec NEOTVÁRAŤ!!!" Posledný deň lehoty 13.02.2021. Obálky musia byť v tento posledný deň doručené do 14:00.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 75217
Parcelné číslo pozemku 6511/1
Druh pozemku trvalý trávny porast
Výmera 232 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo žiadne
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75218
Parcelné číslo pozemku 6511/2
Druh pozemku trvalý trávny porast
Výmera 81 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo žiadne

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu