Pozemok Hrašné,podiel 14/16, Hrašné


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Myjava
Obec: Hrašné
Katastrálne územie: Hrašné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hrašné
Dátum zverejnenia ponuky: 09.08.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.08.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.08.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 150,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 495
Primeraná cena: 1 616,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 71433
Parcelné číslo pozemku 10097
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 281 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 338
Prevádzaný majetkový podiel 14/16
Príslušenstvo Na pozemok nie je priamy prístup.

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1567421989_zapisnica_komisia_hrasne_300819.doc