Pozemok Hrašné,podiel 14/16_zníženie o 30 %, Hrašné


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ľubica Pilátová
lubica.pilatova@minv.sk
tel.: 032/7411309

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Myjava
Obec: Hrašné
Katastrálne územie: Hrašné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hrašné
Dátum zverejnenia ponuky: 20.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.04.2020

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 100,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 621
Primeraná cena: 1 134,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 73516
Parcelné číslo pozemku 10097
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 281 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 338
Prevádzaný majetkový podiel 14/16
Príslušenstvo Na pozemok nie je priamy prístup.

Výherca ponuky

Meno Slovak Estate s.r.o.
Sídlo Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Cena 1201 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1586163502_zapisnica_komisia_hrasne_060420.doc