Pozemok KN-C č. 7331/7 v k.ú. Ružomberok - opakovaná ponuka znížená o 30 %, Ružomberok


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Križková
ludmila.krizkova@minv.sk
tel.: 041/5117297

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 12.04.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 13.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.04.2019

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 8 100,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky treba zasielať v obálke označenej "E-aukcia Ružomberok (7331/7) - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefonického kontaktu a e-mailovej adresy. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po termíne 30.04.2019 nebudú akceptované.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 69972
Parcelné číslo pozemku 7331/7
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 320 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 21741
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1557989649_zapisnica_z_vyhodnotenia_vea__opakovana_ponuka_znizena_o_30_percent.pdf