Pozemok KN-C č. 7331/9 v k.ú. Ružomberok - opakovaná ponuka znížená o 60 %, Ružomberok, Ružomberok


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Križková
ludmila.krizkova@minv.sk
tel.: 041/5117 297

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum zverejnenia ponuky: 17.01.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 18.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.02.2020

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 9 600,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky treba zasielať v obálke označenej "E-aukcia KN-C 7331/9 - opakovaná ponuka znížená o 60% - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefonického kontaktu a e-mailovej adresy. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po termíne 07.02.2020 nebudú akceptované.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72799
Parcelné číslo pozemku 7331/9
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 665 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 21741
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 3
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 3
Protokol 1581667962_zapisnica_z_vyhodnotenia_vea__opak._ponuka_c._2.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Meno Juraj Kottner
Sídlo Bagarova 10, 841 01 Bratislava
Cena 11000 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1583496859_zapis_ea_rbk_06_03_2020.pdf