Pozemok k.ú. Žiar nad Hronom, parcela registra "E" č. 17/2, Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: JUDr. Soňa Spišáková
sona.spisakova@minv.sk
tel.: 0961605583

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Žiar nad Hronom
Obec: Žiar nad Hronom
Katastrálne územie: Žiar nad Hronom
Adresa ponúkaného majetku štátu: Žiar nad Hronom
Dátum zverejnenia ponuky: 07.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.05.2021

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 110,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na kúpu prebytočného
nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu Centrum podpory Banská Bystrica, Odd. nehnuteľností, ul. 9.mája 1, 974 86 Banská Bystrica
Bližšie informácie k vyššie uvedenej nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné po predchádzajúcej dohode u JUDr. Spišákovej, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0961605583

Pozemok
 
Identifikačné čislo 75609
Parcelné číslo pozemku 17/2
Druh pozemku trvalý trávny porast
Výmera 5 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 3905
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu