Pozemok parc. č. 4565 v k.ú. Mužla, Mužla


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kovalčík
katarina.kovalcik@minv.sk
tel.: 037/6549205

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Nové Zámky
Obec: Mužla
Katastrálne územie: Mužla
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Dátum zverejnenia ponuky: 12.07.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.07.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.07.2018

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 60,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK pozemok parc. č. 4565 v k.ú. Mužla - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v termíne najneskôr do 30.07.2018 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 67412
Parcelné číslo pozemku 4565
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 58 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1969
Prevádzaný majetkový podiel 2/4

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1534412692_opk_14.08.2018.docx