Pozemok parc. KNE č. 3702 v k. ú. Žilina - opakovaná ponuka znížená o 60 %, Žilina


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Pytlová
jarmila.pytlova@minv.sk
tel.: 041/5117 238

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 12.01.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 13.01.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2018

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 4 824,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky treba zasielať v obálke označenej "E-aukcia Žilina - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefonického kontaktu a e-mailovej adresy. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po termíne 09. 02. 2018 nebudú akceptované.
Nehnuteľnosť sa nachádza v časti Záriečie, čiastočne pod Rondelom alebo v jeho vnútri, v blízkosti železn. zastávky Žilina - Záriečie a hlavného cestného obchvatu mesta, pod nadzemným kruhovým objazdom v západnej časti mesta. Pozemok je prístupný cestnou komunikáciou ul. Závodská cesta a pešo, spevnený pozemok čiastočne zatrávnený, v okolí zastavaný líniovými stavbami s prísl., dopravná a priemyselná zóna mesta. Na pozemku je zriadené vecné bremeno na priznanie práv prevádzky, kontroly, údržby a opravy teplovodného potrubia, vstup na parcelu pešo, osobnými alebo nákladnými automobilmi a pracovnými mechanizmami a právo strpieť odstraňovanie, okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť tepelného napájača.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 65854
Parcelné číslo pozemku 3702
Druh pozemku orná pôda
Výmera 363 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 8914
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 2
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 2
Protokol 1518592371_zapis_vea_za_14_2_18.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Meno Lukáš Novotný
Sídlo Nanterská 1680/19, 010 08 Žilina
Cena 4950,00 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1520924652_zapis_aukcia_za_13_3_18.pdf