Pozemok parc. KNE č. 3702 v k. ú. Žilina - opakovaná ponuka znížená o 60 %, Žilina


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Pytlová
jarmila.pytlova@minv.sk
tel.: 041/5117 238

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 12.01.2018
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 13.01.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2018

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 4 824,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky treba zasielať v obálke označenej "E-aukcia Žilina - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefonického kontaktu a e-mailovej adresy. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po termíne 09. 02. 2018 nebudú akceptované.
Nehnuteľnosť sa nachádza v časti Záriečie, čiastočne pod Rondelom alebo v jeho vnútri, v blízkosti železn. zastávky Žilina - Záriečie a hlavného cestného obchvatu mesta, pod nadzemným kruhovým objazdom v západnej časti mesta. Pozemok je prístupný cestnou komunikáciou ul. Závodská cesta a pešo, spevnený pozemok čiastočne zatrávnený, v okolí zastavaný líniovými stavbami s prísl., dopravná a priemyselná zóna mesta. Na pozemku je zriadené vecné bremeno na priznanie práv prevádzky, kontroly, údržby a opravy teplovodného potrubia, vstup na parcelu pešo, osobnými alebo nákladnými automobilmi a pracovnými mechanizmami a právo strpieť odstraňovanie, okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť tepelného napájača.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 65854
Parcelné číslo pozemku 3702
Druh pozemku orná pôda
Výmera 363 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 8914
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu