Pozemok parc.č.3803/61 (559m2) evidovaný na LV č.3339, k.ú. Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Rimavská Sobota


Správca ponuky

Správca: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
IČO: 212 008
Adresa správcu: Šagátova 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 813 04
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Rabatinová
Andrea.Rabatinova@zvjs.sk
tel.: +421220831509

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Rimavská Sobota
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Adresa ponúkaného majetku štátu: Rimavská Sobota - časť Sabová
Dátum zverejnenia ponuky: 24.06.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.06.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.07.2022

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 7 200,00 €

Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom:

"NEOTVÁRAŤ-OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE: pozemok parc. č. 3803/61, Rimavská Sobota“

na adresu správcu majetku:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
alebo osobne do podateľne sídla príjemcu, t. j. Šagátova 1, 821 08 Bratislava.

Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie.
Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.

Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len záujemca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, má aj finančné krytie na jeho prevádzku.

Ak o prebytočný nehnuteľný majetok štátu prejavili záujem viacerí záujemcovia, ktorí splnili podmienky a od svojej ponuky neodstúpili, zmluvu o prevode správy správca uzavrie so záujemcom, o ktorom tak rozhodne vláda.
Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.

Ponuka musí obsahovať všetky identifikačné údaje záujemcu:
1. Názov:
2. Adresa:
3. IČO:
4. Email:
5. Telefónne číslo:
6. Cenová ponuka (číslom aj slovom):
7. Podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti:

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78480
Parcelné číslo pozemku 3803/61
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 559 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3339
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1658380713_zapisnica_rs_opk_3803_61.pdf