Pozemok Priepasné, Priepasné


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Myjava
Obec: Priepasné
Katastrálne územie: Priepasné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Priepasné
Dátum zverejnenia ponuky: 07.11.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.11.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 150,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 10541
Primeraná cena: 1 870,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72248
Parcelné číslo pozemku 18241/1
Druh pozemku orná pôda
Výmera 367 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 1266
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1574412584_zapisnica_komisia_priepasne_221119.doc