pozemok - Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo kultúry SR
IČO: 00165182
Adresa správcu: Nám. SNP 33
Mesto: Bratislava
PSČ: 81331
Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Rapošová
zlatica.raposova@culture.gov.sk
tel.: 02/20482622

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Slovenská Ľupča
Katastrálne územie: Slovenská Ľupča
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pod zámkom , Slovenská Ľupča
Dátum zverejnenia ponuky: 13.09.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.09.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 543,00 €

Poznámka k ponuke:
Prístup k pozemku cez parc č. 1227 patriace majiteľovi, viď LV č. 736
Ponuku zasielať na adresu: Ministerstvo kultúry SR, sekcia ekonomiky, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - OPK pozemok Slovenská Ľupča".

Pozemok
 
Identifikačné čislo 64707
Parcelné číslo pozemku 1228
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 274 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1022
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu