pozemok - Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo kultúry SR
IČO: 00165182
Adresa správcu: Nám. SNP 33
Mesto: Bratislava
PSČ: 81331
Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Rapošová
zlatica.raposova@culture.gov.sk
tel.: 02/20482622

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Slovenská Ľupča
Katastrálne územie: Slovenská Ľupča
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pod zámkom , Slovenská Ľupča
Dátum zverejnenia ponuky: 13.09.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.09.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 543,00 €

Poznámka k ponuke:
Prístup k pozemku cez parc č. 1227 patriace majiteľovi, viď LV č. 736
Ponuku zasielať na adresu: Ministerstvo kultúry SR, sekcia ekonomiky, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - OPK pozemok Slovenská Ľupča".

Pozemok
 
Identifikačné čislo 64707
Parcelné číslo pozemku 1228
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 274 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1022
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo Poľovnícka 32, 911 05 Bratislava
Cena 1005,90 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1512662870_zapisnica_z_opk_pozemok_slovenska_lupca.pdf