Pozemok Šók, Selice


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Anna Valová
anna.valova@minv.sk
tel.: 037/6549221

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Šaľa
Obec: Selice
Katastrálne územie: Šók
Adresa ponúkaného majetku štátu: Selice č. 303
Dátum zverejnenia ponuky: 16.05.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.05.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.05.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 116,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok Šók - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v termíne najneskôr do 30.05.2019 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 70325
Parcelné číslo pozemku 392
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 90 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 203
Prevádzaný majetkový podiel 1/3

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1559292988_zapisnica_zo_dna_31.05.2019.docx