Pozemok Štúrovo, Štúrovo


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Angela Mojsesová
angela.mojsesova@minv.sk
tel.: 0961305448

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nové Zámky
Obec: Štúrovo
Katastrálne územie: Štúrovo
Adresa ponúkaného majetku štátu: ul. Komenského
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 14.09.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 15.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.10.2017

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 33 328,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej "Pozemok Štúrovo -NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu Centrum podpory Nitra, odd. nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
-u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
-u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Ministerstvo vnútra si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 64721
Parcelné číslo pozemku 1482/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2504 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6415
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 2
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 2
Protokol 1508748116_zapis.__vyhlasenia_elektronickej_aukcie.doc

Výherca elektronickej aukcie

Meno Roman Sámson
Sídlo 94352 Mužla 1126
Cena 33330,00 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1511169892_zapis.__z_elektronickej_aukcie.doc