Pozemok Turá Lúka, Myjava


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ľubica Pilátová
lubica.pilatova@minv.sk
tel.: 032/7411309

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Myjava
Obec: Myjava
Katastrálne územie: Turá Lúka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Turá Lúka
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.04.2020

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 3 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 1963
Primeraná cena: 30 700,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 73513
Parcelné číslo pozemku 736/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 2529 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4938
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o nezastavaný pozemok prístupný po spevnenej verejnej komunikácii, s možnosťou napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a elektrickú sieť.

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1587106496_zapisnica_komisia_tura_luka_ea_170420.doc