Pozemok, ul. Družstevná, Solčany, Solčany


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Angela Mojsesová
angela.mojsesova@minv.sk
tel.: 0961 30 5448

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Topoľčany
Obec: Solčany
Katastrálne územie: Solčany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Družstevná, Solčany
Dátum zverejnenia ponuky: 17.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.01.2020

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 2 930,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Pozemok Solčany - NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu Centrum podpory Nitra, odd. nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
-u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
-u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Ministerstvo vnútra si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72798
Parcelné číslo pozemku 189/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 225 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1194
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Jolanta Soboňová
Sídlo Družstevná 140/58, 956 17 Solčany
Cena 7050 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1580720163_zapisnica_z_opk_solcany.doc