Pozemok v k. ú. Michalková, Michalková


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Vlčeková
katarina.vlcekova@ssc.sk
tel.: 048/4343234, 0903 705 074

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Zvolen
Obec: Michalková
Katastrálne územie: Michalková
Adresa ponúkaného majetku štátu: mimo zastavaného územia obce, pás pozemku pri miestnej komunikácii
Dátum zverejnenia ponuky: 12.04.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.05.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 210,00 €

Poznámka k ponuke:
Predmetom osobitného ponukového konania, ktoré vyhlasuje správca majetku štátu, je prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Slovenskej správy ciest. Písomné ponuky s návrhom kúpnej ceny vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica v termíne do 02.05.2019 v uzatvorenej obálke označenej nápisom "Osobitné ponukové konanie - 6232 - neotvárať!" s uvedením odosielateľa. Pri osobnom doručení v posledný deň lehoty možno ponuku v uzatvorenej obálke podať v podateľni najneskôr do 12,00 hod. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať. Osobitné ponukové konanie je úspešné, ak najmenej jeden záujemca, ktorý nie je osobou spriaznenou s iným záujemcom, predloží cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny. Správca vyzve na uzavretie zmluvy záujemcu, ktorý v osobitnom ponukovom konaní splnil určené podmienky a ponúkol najvyššiu cenovú ponuku.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 69961
Parcelné číslo pozemku 178/17
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 162 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 155
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu