Pozemok v k. ú. Michalková, Michalková


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Vlčeková
katarina.vlcekova@ssc.sk
tel.: 048/4343234, 0903 705 074

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Zvolen
Obec: Michalková
Katastrálne územie: Michalková
Adresa ponúkaného majetku štátu: mimo zastavaného územia obce, pás pozemku pri miestnej komunikácii
Dátum zverejnenia ponuky: 12.04.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.05.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 210,00 €

Poznámka k ponuke:
Predmetom osobitného ponukového konania, ktoré vyhlasuje správca majetku štátu, je prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Slovenskej správy ciest. Písomné ponuky s návrhom kúpnej ceny vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica v termíne do 02.05.2019 v uzatvorenej obálke označenej nápisom "Osobitné ponukové konanie - 6232 - neotvárať!" s uvedením odosielateľa. Pri osobnom doručení v posledný deň lehoty možno ponuku v uzatvorenej obálke podať v podateľni najneskôr do 12,00 hod. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať. Osobitné ponukové konanie je úspešné, ak najmenej jeden záujemca, ktorý nie je osobou spriaznenou s iným záujemcom, predloží cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny. Správca vyzve na uzavretie zmluvy záujemcu, ktorý v osobitnom ponukovom konaní splnil určené podmienky a ponúkol najvyššiu cenovú ponuku.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 69961
Parcelné číslo pozemku 178/17
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 162 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 155
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Pavel Michalek
Sídlo Kúpeľná 96/6, 962 37 Kováčová
Cena 220 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1557139018_scan0095.pdf