Pozemok v správe SNM, Bojnice


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenské národné múzeum, Bratislava
IČO: 00164721
Adresa správcu: Vajanského nábrežie 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 810 06
Kontaktná osoba: Ing. Eva Farkašová
farkasova@snm.sk
tel.: 421 46 5430624, 421 46 5430633

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prievidza
Obec: Bojnice
Katastrálne územie: Bojnice
Adresa ponúkaného majetku štátu: SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice
Druh ponúkaného majetku štátu: pozemok v k.ú. Bojnice, parcelné číslo 2803/1 o výmere 742 m2, pri Zámku Bojnice pred vstupom na kúpalisko Čajka, využívaný ako parkovisko
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: od 1.5.2017 do 31.10.2018
Trhové nájomné: 35600,00 € bez DPH (za dobu od 1.5.2017 do 31.10.2018)
Dátum zverejnenia ponuky: 17.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.03.2017

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Pozemok je vhodný na prevádzkovanie parkoviska/odstavnej plochy; prístup možný len cez parcelu vo vlastníctve súkromnej osoby. Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájomného. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou, uvedenou v € bez DPH. Náklady spojené s prevádzkou predmetu nájmu hradí nájomca priamo dodávateľovi služieb prípadne energií. Cenová ponuka musí obsahovať aj meno a priezvisko/obchodné meno, trvalé bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, účel nájmu, podpis záujemcu/osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, telefónny kontakt a e-mailovú adresu. Cenové ponuky doručte v zalepenej obálke s uvedením textu „neotvárať-prenájom 2803/1“ na adresu: SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice. SNM-Múzeum Bojnice si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu