Pozemok v správe SNM, Bojnice


Správca ponuky

Správca: Slovenské národné múzeum, Bratislava
IČO: 00164721
Adresa správcu: Vajanského nábrežie 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 810 06
Kontaktná osoba: Ing. Eva Farkašová
farkasova@snm.sk
tel.: 421 46 5430624, 421 46 5430633

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prievidza
Obec: Bojnice
Katastrálne územie: Bojnice
Adresa ponúkaného majetku štátu: SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice
Druh ponúkaného majetku štátu: pozemok v k.ú. Bojnice, parcelné číslo 2803/1 o výmere 742 m2, pri Zámku Bojnice pred vstupom na kúpalisko Čajka, využívaný ako parkovisko
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: od 1.5.2017 do 31.10.2018
Trhové nájomné: 35600,00 € bez DPH (za dobu od 1.5.2017 do 31.10.2018)
Dátum zverejnenia ponuky: 17.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.03.2017

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Pozemok je vhodný na prevádzkovanie parkoviska/odstavnej plochy; prístup možný len cez parcelu vo vlastníctve súkromnej osoby. Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájomného. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou, uvedenou v € bez DPH. Náklady spojené s prevádzkou predmetu nájmu hradí nájomca priamo dodávateľovi služieb prípadne energií. Cenová ponuka musí obsahovať aj meno a priezvisko/obchodné meno, trvalé bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, účel nájmu, podpis záujemcu/osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, telefónny kontakt a e-mailovú adresu. Cenové ponuky doručte v zalepenej obálke s uvedením textu „neotvárať-prenájom 2803/1“ na adresu: SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice. SNM-Múzeum Bojnice si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného.

Výherca ponuky

Meno MVDr. Mišák Jozef
Sídlo Clementisová 1691/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Cena 20000,50 €
Stav úspešná
Protokol 1505728280_zapisnica_28031.pdf