Predaj budovy s pozemkom v k.ú. Kežmarok (budova učebne v bývalých kasárňach) VEA - 3.kolo, Kežmarok, Kežmarok


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PhDr. Ľubomír Kudrik
lubomir.kudrik@minv.sk
tel.: 0961805476

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Kežmarok
Obec: Kežmarok
Katastrálne územie: Kežmarok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nižná brána 25, Kežmarok
Dátum zverejnenia ponuky: 17.02.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 18.02.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.03.2017

Termín obhliadky: podľa potreby na základe telefonickej dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 18 690,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov je správcom trvale prebytočného majetku štátu, budovy súp.č. 2252, postavenej na pozemku parc.č. 1938/22 výmere 170 m2 v k.ú. Kežmarok, evidovaných katastrálnym odborom Okr. úradu Kežmarok na LV č. 4483. Ide o budovu učebne v objekte bývalých kasární v Kežmarku. Objekt je odpojený od inžinierskych sietí. Cena budovy s pozemkom bola na základe znaleckého posudku č. 64/2016 stanovená na 26700 €. Vzhľadom na skutočnosť, že v 1. kole neprejavil o kúpu nehnuteľnosti stanovenú znalcom záujem žiadny záujemca, a ani v 2. kole, po znížení ceny o 10% neprejavil záujem o kúpu nehnuteľnosti žiadny záujemca, v treťom kole sa znižuje cena nehnuteľnosti o 30% oproti cene stanovenej znalcom. Aby bola Vaša ponuka akceptovaná, nesmie byť nižšia, ako cena stanovená znaleckým posudkom znížená o 30 %, teda najmenej 18690 €. Písomné ponuky na kúpu uvedeného nehnuteľného majetku zasielajte na adresu správcu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov do 01.02.2017. K tomuto dátumu musí byť už ponuka doručená, nestačí ju v uvedený deň podať na pošte. Na obálku uveďte: "Neotvárať! Cenová ponuka na kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Kežmarok". Na obálku nezabudnite uviesť aj svoju adresu.

Stavba
 
Identifikačné čislo 62333
Súpisné číslo stavby 2252
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1938/22
Číslo listu vlastnictva 4483
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62334
Parcelné číslo pozemku 1938/22
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 170 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4483
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 2
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 2
Protokol 1490275225_zapisnica_z_vyhodnotenie_el.aukcie__kasarne_kk__3.kolo_uspesne.doc

Výherca elektronickej aukcie

Stav úspešný predaj