Predaj budovy s pozemkom v k.ú. Kežmarok (budova učebne v bývalých kasárňach) VEA - 3.kolo, Kežmarok, Kežmarok


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PhDr. Ľubomír Kudrik
lubomir.kudrik@minv.sk
tel.: 0961805476

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Kežmarok
Obec: Kežmarok
Katastrálne územie: Kežmarok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nižná brána 25, Kežmarok
Dátum zverejnenia ponuky: 17.02.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 18.02.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.03.2017

Termín obhliadky: podľa potreby na základe telefonickej dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 18 690,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov je správcom trvale prebytočného majetku štátu, budovy súp.č. 2252, postavenej na pozemku parc.č. 1938/22 výmere 170 m2 v k.ú. Kežmarok, evidovaných katastrálnym odborom Okr. úradu Kežmarok na LV č. 4483. Ide o budovu učebne v objekte bývalých kasární v Kežmarku. Objekt je odpojený od inžinierskych sietí. Cena budovy s pozemkom bola na základe znaleckého posudku č. 64/2016 stanovená na 26700 €. Vzhľadom na skutočnosť, že v 1. kole neprejavil o kúpu nehnuteľnosti stanovenú znalcom záujem žiadny záujemca, a ani v 2. kole, po znížení ceny o 10% neprejavil záujem o kúpu nehnuteľnosti žiadny záujemca, v treťom kole sa znižuje cena nehnuteľnosti o 30% oproti cene stanovenej znalcom. Aby bola Vaša ponuka akceptovaná, nesmie byť nižšia, ako cena stanovená znaleckým posudkom znížená o 30 %, teda najmenej 18690 €. Písomné ponuky na kúpu uvedeného nehnuteľného majetku zasielajte na adresu správcu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov do 01.02.2017. K tomuto dátumu musí byť už ponuka doručená, nestačí ju v uvedený deň podať na pošte. Na obálku uveďte: "Neotvárať! Cenová ponuka na kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Kežmarok". Na obálku nezabudnite uviesť aj svoju adresu.

Stavba
 
Identifikačné čislo 62333
Súpisné číslo stavby 2252
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1938/22
Číslo listu vlastnictva 4483
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62334
Parcelné číslo pozemku 1938/22
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 170 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4483
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu