Predaj pozemkov jednotlivo v k.ú. Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Tóthová
andrea.tothova2@minv.sk
tel.: 0961805478

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Stará Ľubovňa
Obec: Stará Ľubovňa
Katastrálne územie: Stará Ľubovňa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Levočská
Dátum zverejnenia ponuky: 20.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.04.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 13 200,00 €

Poznámka k ponuke:
Pozemok tvorí 12 parciel z ktorých 10 disponuje rozlohou 26 m2 a dve krajné parcely 28 m2. Ide o parcely pripravované pod radové garáže. Pozemok je rovinatý, neoplotený a celý zatrávnený. K pozemku je dovedená elektrická energia. Voda, plyn a kanalizácia sú vzdialené 45-50m od ulice. Pozemok je oproti už stojacim radovým garážam. Hodnota pozemkov jednotlivo:
parcela č. 785/8 (28m2) - 1.171,24 €
parcela č. 785/9 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/10 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/11 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/12 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/13 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/14 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/15 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/16 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/17 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/18 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/19 (28m2) - 1.171,24 €
Každý pozemok sa bude predávať samostatne.
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "OPK - PREDAJ POZEMKOV JEDNOTLIVO, STARÁ ĽUBOVŇA" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu - Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 15.00 hod. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 05.04.2017. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 62663
Parcelné číslo pozemku 785/8
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 28 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62664
Parcelné číslo pozemku 785/9
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62665
Parcelné číslo pozemku 785/10
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62666
Parcelné číslo pozemku 785/11
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62667
Parcelné číslo pozemku 785/12
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62668
Parcelné číslo pozemku 785/13
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62669
Parcelné číslo pozemku 785/14
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62670
Parcelné číslo pozemku 785/15
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62671
Parcelné číslo pozemku 785/16
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62672
Parcelné číslo pozemku 785/17
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62673
Parcelné číslo pozemku 785/18
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62674
Parcelné číslo pozemku 785/19
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 28 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1497958312_zaznam_z_vyhodnotenia_opk2__st.l_pozemky_785_8az_19.doc