Predaj pozemkov jednotlivo v k.ú. Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Tóthová
andrea.tothova2@minv.sk
tel.: 0961805478

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Stará Ľubovňa
Obec: Stará Ľubovňa
Katastrálne územie: Stará Ľubovňa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Levočská
Dátum zverejnenia ponuky: 20.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.04.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 13 200,00 €

Poznámka k ponuke:
Pozemok tvorí 12 parciel z ktorých 10 disponuje rozlohou 26 m2 a dve krajné parcely 28 m2. Ide o parcely pripravované pod radové garáže. Pozemok je rovinatý, neoplotený a celý zatrávnený. K pozemku je dovedená elektrická energia. Voda, plyn a kanalizácia sú vzdialené 45-50m od ulice. Pozemok je oproti už stojacim radovým garážam. Hodnota pozemkov jednotlivo:
parcela č. 785/8 (28m2) - 1.171,24 €
parcela č. 785/9 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/10 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/11 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/12 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/13 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/14 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/15 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/16 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/17 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/18 (26m2) - 1.087,58 €
parcela č. 785/19 (28m2) - 1.171,24 €
Každý pozemok sa bude predávať samostatne.
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "OPK - PREDAJ POZEMKOV JEDNOTLIVO, STARÁ ĽUBOVŇA" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu - Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 15.00 hod. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 05.04.2017. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 62663
Parcelné číslo pozemku 785/8
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 28 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62664
Parcelné číslo pozemku 785/9
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62665
Parcelné číslo pozemku 785/10
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62666
Parcelné číslo pozemku 785/11
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62667
Parcelné číslo pozemku 785/12
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62668
Parcelné číslo pozemku 785/13
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62669
Parcelné číslo pozemku 785/14
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62670
Parcelné číslo pozemku 785/15
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62671
Parcelné číslo pozemku 785/16
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62672
Parcelné číslo pozemku 785/17
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62673
Parcelné číslo pozemku 785/18
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 62674
Parcelné číslo pozemku 785/19
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 28 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu