Predaj pozemku p. č. 785/17 v k.ú. Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Tóthová
andrea.tothova2@minv.sk
tel.: 0961805478

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Stará Ľubovňa
Obec: Stará Ľubovňa
Katastrálne územie: Stará Ľubovňa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Levočská
Dátum zverejnenia ponuky: 12.01.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.01.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.01.2018

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 088,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Stará Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, vedeného na LV 3596 a to pozemok parc. č. CK-N 785/17 o výmere 26 m2 , v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "Predaj pozemku p.č. 785/17 v k.ú. Stará Ľubovňa" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu - Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 15.00 hod. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 26.01.2018. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať

Pozemok
 
Identifikačné čislo 65864
Parcelné číslo pozemku 785/17
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3596
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1517312184_zaznam_z_vyhodnotenia_opk__st.l_pozemky_785_17.doc