Predaj pozemku par. reg. C, par.č. 1949/1 v k.ú. Ratnovce, obec Ratnovce, okres Piešťany, Ratnovce


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PhDr. Oľga Havelová
olga.havelova@minv.sk
tel.: 0961 105404

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Piešťany
Obec: Ratnovce
Katastrálne územie: Ratnovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ratnovce
Dátum zverejnenia ponuky: 06.12.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.12.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.12.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 2 930,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú. Ratnovce, obec Ratnovce, okres Piešťany. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame záujemcu, ktorý prejaví o kúpu ponúkaného nehnuteľného majetku štátu, aby Cenovú ponuku doručil v zalepenej obálke s heslom ,,Predaj pozemku parc.reg. ,,C" par.č. 1949/1 v k.ú. Ratnovce-NEOTVÁRAŤ" , na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, oddelenie nehnuteľností, Kollárova 31, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne do 15:00 hod. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefonický kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefonický kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Ministerstvo vnútra SR si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72527
Parcelné číslo pozemku 1949/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 427 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1578998219_zapisnica_i._kolo__ratnovce.docx