Predaj pozemku parcely registra ,,C" par.č. 170/1 v k.ú. Ratnovce, obec Ratnovce, okres Piešťany, Ratnovce


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PhDr. Oľga Havelová
olga.havelova@minv.sk
tel.: 0961 105404

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Piešťany
Obec: Ratnovce
Katastrálne územie: Ratnovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ratnovce
Dátum zverejnenia ponuky: 14.01.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 15.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.02.2020

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 64 500,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca majetku štátu v súlade so Zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj trvale prebytočný nehnuteľný majetok štátu,parcelu registra ,,C" par.č. 170/1-ostatná plocha o výmere 8698 m2-evidovaná na LV č.2,v k.ú. Ratnovce,obec Ratnovce,okres Piešťany v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. V znaleckom posudku 216/2019,ktorý vypracovala spoločnosť ÚEOS-Komercia, a.s.,Koceľova 9, 821 08 Bratislava je uvedené,že na predmetnom pozemku sú aj stavby, ktoré nie sú zapísané na listoch vlastníctva a neboli predmetom ohodnotenia. Všeobecná hodnota je 64 539,16 EUR zaokrúhlene 64 500,00 EUR. Žiadame záujemcu,ktorý prejaví o kúpu ponúkaného nehnuteľného majetku štátu,aby cenovú ponuku doručil v zalepenej obálke s heslom ,,Ponuka par.č. 170/1 v k.ú. Ratnovce-NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno,resp.meno a priezvisko)a adresu.Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu:Ministerstvo vnútra SR,Centrum podpory Trnava,oddelenie nehnuteľností,Kollárova 31,917 02 Trnava.Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne do 15:00 hod. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:-u fyzických osôb:meno a priezvisko,trvalé bydlisko,špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK,účel využitia nehnuteľnosti,ponúknutú cenu,podpis záujemcu,telefonický kontakt a e-mailovú adresu, -u právnických osôb:obchodné meno,sídlo,IČO,podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti,špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK,účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu,telefonický kontakt a e-mailovú adresu. Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.02.2020.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia,alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v EUR,nebude akceptovaná. Ministerstvo vnútra SR ako správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku všeobecnej hodnoty pozemku. Rozhodujúcim kritériom pri výbere kupujúceho bude najvyššia ponúknutá cena za pozemok.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72780
Parcelné číslo pozemku 170/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 8698 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1582623909_zapisnica_i._kolo__ratnovce.docx