Predaj pozemku par.reg. C, par.č. 1949/1 v k.ú. Ratnovce II.kolo, obec Ratnovce, okres Piešťany, Ratnovce


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PhDr. Oľga Havelová
olga.havelova@minv.sk
tel.: 0961 105404

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Piešťany
Obec: Ratnovce
Katastrálne územie: Ratnovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ratnovce
Dátum zverejnenia ponuky: 14.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.01.2020

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 2 637,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Trnava, Kollárova 31,917 02 Trnava ako správca majetku štátu v súlade so Zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj trvale prebytočný nehnuteľný majetok štátu, parcelu registra ,,C" par.č. 1949/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 427 m2 - evidovaná na LV č. 2, v k.ú. Ratnovce, obec Ratnovce, okres Piešťany v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Žiadame záujemcu, ktorý prejaví o kúpu ponúkaného nehnuteľného majetku štátu,aby cenovú ponuku doručil v zalepenej obálke s heslom ,,Ponuka par.č. 1949/1 v k.ú. Ratnovce-NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno,resp.meno a priezvisko)a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu:Ministerstvo vnútra SR,Centrum podpory Trnava,oddelenie nehnuteľností,Kollárova 31,917 02 Trnava.Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne do 15.OO hod.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti: - u fyzických osôb:meno a priezvisko,špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK,účel využitia nehnuteľnosti,ponúknutú cenu,podpis záujemcu,telefonický kontakt a e-mailovú adresu.U právnických osôb-obchodné meno,sídlo,IČO,podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti,špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK,účel využitia nehnuteľnosti,ponúknutú cenu,telefonicky´kontakt a e-mailovú adresu. Koniec lehoty na doručovanie ponúk:28.01.2020.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia,alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v EUR,nebude akceptovaná.Ministerstvo vnútra SR ako správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky,ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku všeobecnej hodnoty pozemku.Rozhodujúcim kritériom pri výbere kupujúceho bude najvyššia ponúknutá cena za pozemok. V zmysle § 8a ods.8 zákona o správe majetku štátu sa vykonáva II.kolo osobitného ponukového konania, kde sa majetok ponúka za primeranú cenu zníženú o 10 percent.Všeobecná hodnota pozemku je 2637,00 EUR.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72779
Parcelné číslo pozemku 1949/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 427 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu