Predaj pozemku v k.ú. Strihovce, okres Snina (2.kolo), Strihovce


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Frič
igor.fric@minv.sk
tel.: 0961805496

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Snina
Obec: Strihovce
Katastrálne územie: Strihovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Strihovce
Dátum zverejnenia ponuky: 10.06.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.06.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 6 930,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame záujemcu, aby svoju ponuku na odkúpenie prebytočného nehnuteľného majetku štátu doručil (listom alebo osobne na podateľňu KRPZ Prešov) najneskôr do 24.06.2019 do 15:00 v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej "2. kolo OPK - pozemok v k.ú. Strihovce" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu - Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 70684
Parcelné číslo pozemku 489
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 4484 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 73
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1563191333_zapisnica_z_vyhodnotenia_2._kola_opk_k.u._strihovce.doc