Prenájom 1 m2 Považské kasárne Ružomberok, Ružomberok


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Kvasnová
adriana.kvasnova@mil.sk
tel.: 0960 412 311

Údaje o ponuke

Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružomberok
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o výmere 1,00 m2 nachádzajúci sa na prízemí na chodbe (č. NO 81) o celkovej výmere 31,80 m2 v budove č. 2 – Ubytovňa mužstva, so súpisným číslom 2424, stojacej na pozemku parc. C KN č. 6024/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1179 m2, zapísanej na LV č. 15122 v k. ú. Ružomberok v prospech SR – Ministerstva obrany SR.
Minimálna výška nájomného za nebytový priestor: 150,- Eur/1 m²/rok – bez energií
Účel nájmu: nebytový priestor vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu
Heslo na označenie obálky: „Považské kasárne – nápojový automat“
Obhliadka: sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 31. 3. 2017 na tel. č. 0960 412 311 (Mgr. Adriana Kvasnová).
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 150 €/1 automat/rok bez energií
Dátum zverejnenia ponuky: 20.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.04.2017

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 31. 3. 2017 na tel. č. 0960 412 311 (Mgr. Adriana Kvasnová).


Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne do 06.04.2017 do 12:00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Náležitosti ponuky:
U fyzických osôb aj právnických osôb
• overená fotokópia výpisu zo Živnostenského alebo z Obchodného registra, nie staršia ako 3 mesiace.
• konkrétna špecifikácia majetku podľa oznámenia ponuky,
• ponúkaná cena nápojové automaty v Eur/1nápojový automat/rok bez započítania ceny za odber elektrickej energie a studenej vody
• telefonický a emailový kontakt
• podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Do nájomného nie je započítaná cena za poskytovanie služieb spojených s dodávkou energií za užívanie predmetu nájmu. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky v prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho nájomného.
Informácie budú záujemcom poskytnuté:
telefonicky: Mgr. Adriana Kvasnová – tel. č. 0960/412311 alebo e-mailom: adriana.kvasnova@mil.sk.
Ponuka je zverejnená aj na www.mosr.sk.
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu zrušiť, prípadne zrušené ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu opakovať.

Účasťou v tomto ponukovom konaní na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu, záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového konania na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu.

Výherca ponuky

Meno Soňa Korčeková - ASO VENDING
Stav úspešná
Protokol 1491908604_zapisnica_povazske_kasarne_ruzomberok.doc