Prenájom časti nebytových priestorov – kancelárske a skladové priestory, Dúbravská cesta 9, Bratislava - mestská časť Karlova V...


Správca ponuky

Správca: Ústav polymérov SAV
IČO: 00586927
Adresa správcu: Dúbravská cesta 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84541
Kontaktná osoba: Ing. Luboš Matis
upolsekr@savba.sk
tel.: 02 / 3229 4328

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dúbravská cesta 9, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Druh ponúkaného majetku štátu: Budova OVJ Ústavu polymérov SAV zapísaná na LV č. 2552 v katastrálnom území Karlova Ves, súpisné číslo 5799, parcelné číslo 2710/9, vedenom Okresným úradom Bratislava.
Nehnuteľnosť sa nachádza v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.
Prenájom sa týka časti nebytových priestorov - kancelárske a skladové priestory na 2. nadzemnom podlaží : kancelárske priestory miestnost č. 3.21 o výmere 20,15m2 a skladové priestory - miestnost č. 3.2 ; miestnost č. 3.19 ; miestnost č. 3.18 ; miestnost č. 3.17 ; miestnost č. 3.13 ; miestnost č. 3.12 spolu o výmere 212,6 m2. Dalej je na 1. podlaží v ponuke miestnosť č. 2.09 o výmere 9 m2. Dalej sú v ponuke skladové priestory v suteréne - miestnosť č. 1.09 ; miestnosť č. 1.07 ; miestnosť č. 1.10 ; miestnosť č. 1.06 ; miestnosť č. 1.11 spolu o výmere 159,5 m2.
Ceny sa k uvedeným priestorom vzťahujú takto : cena 75,5 E/m2/rok sa viaže ku kancelárskym priestorom, cena 54,- E/m2/rok sa viaže ku skladovým priestorom.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1521€ / 20,15 m2 / Rok
20579€ / 381,1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.11.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ústav polymérov SAV v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný majetok štátu.
Výška nájomného nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu (energie, voda, plyn, odvoz odpadu). Správca majetku umožňuje obhliadku priestorov na základe dohody.
Predkladanie ponúk:
- v zalepenej obálke s označením: "Nájom OVJ, SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ" zasielať do 02.11.2021, poslať poštou na adresu Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
alebo
- doručiť na sekretariát Ústavu polymérov SAV v úradných hodinách od 8.00 do 15.00 hod. Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa.

Elektronické ponuky sa neakceptujú.
Ako víťazná bude určená najvyššia ponuka ceny nájmu za 1 m2 plochy za rok.
Zásielky doručené prenajímateľovi po termíne ukončenia lehoty na doručovanie ponúk nebudú vzaté do úvahy ani v prípade, že na poštu boli podané včas.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka od žiadneho záujemcu nedosiahne minimálne výšku nájomného uvedeného v registri. Správca majetku je oprávnený zrušiť ponuku aj bez uvedenia dôvodu.