Prenájom časti nebytových priestorov –kancelárske priestory, laboratórne priestory, Bratislava - mestská časť Karlova Ves


Správca ponuky

Správca: Ústav molekulárnej biológie SAV
IČO: 166634
Adresa správcu: Dúbravská cesta 21
Mesto: Bratislava
PSČ: 84551
Kontaktná osoba: Ing. Anna Varcholová
anna.varcholova@savba.sk
tel.: 02 / 5930 7414

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dúbravská cesta 23, 845 51 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Budova ÚMB SAV , súp. č. 3054, na parcele KN č. 2710/3, zapísanej na LV 1702
Vedenom Okresným úradom Bratislava, nachádzajúca sa v katastrálnom území Karlova Ves,
Okres Bratislava IV. Nehnuteľnosť sa nachádza v areáli SAV na Dúbravskej ceste 23 v Bratislave.
Prenájom sa týka časti nebytových priestorov –kancelárske priestory, miestnosť číslo 22 na prízemí,
Výmera 20,80 m2 a laboratórnych priestorov, miestnosť číslo 10,19, 21 na prízemí , výmera 89,20 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 5916€ / 110 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.08.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.08.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.08.2020

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ústav molekulárnej biológie SAV v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný majetok štátu a to jednu kancelársku miestnosť č. 22 vo výmere 20,80 m2 a laboratórne priestory č.10,19 ,21 vo výmere 89,20 m2 v budove ÚMB SAV II .
Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom kancelárskych priestorov na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) a jednou pevnou sumou za nájom laboratórnych priestorov na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa,
S označením súťaže „Nájom 2020“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.
Minimálna cena za nájom kancelárskych priestorov je 70,- € na m2 za rok (+ náklady za služby spojené s nájmom)
Minimálna cena za nájom laboratórnych priestorov ja 50,-€ na m2 za rok (+ náklady za služby spojené s nájmom)
Ponuky doručiť poštou alebo odovzdať osobne na adrese:
Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava
Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia na odtlačku prezentačnej pečiatky správcu majetku štátu. V ponuke uveďte svoje kontaktné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, email, predmet podnikania).
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho uchádzača nedosiahne výšku trhového nájmu, t.j. minimálnej ceny za nájom a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné na m2 za rok.