Prenájom časti nehnuteľnosti- nebytový priestor, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
IČO: 164381
Adresa správcu: Stromová 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 813 30
Kontaktná osoba: Dana Hurbaničová
dana.hurbanicova@minedu.sk
tel.: +421 907 083 595

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Búdková 2, 811 04 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Predmetom ponuky je dočasne prebytočný majetok štátu, zapísaný na LV č. 5148, pozemku registra C KN parcelné číslo 2781, súpisné číslo 6763, a to nebytový priestor o celkovej výmere 55,74 m², nachádzajúci sa na prízemí budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Búdková 2, v katastrálnom území Staré Mesto obec BA – mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, na účely prevádzkovania bufetu v období letnej sezóny od 1.7.2018 do 15.9.2018.
Časť budovy určená na prenájom je situovaná v blízkosti bazéna a nachádza sa v areály kúpaliska Ekoiuventy, na Búdkovej 2 v Bratislave.

Nebytový priestor pozostáva:
- miestnosť o rozlohe 35,64 m², určená na prevádzku bufetu
- miestnosť o rozlohe 11,10 m², určená ako umyváreň
- miestnosť o rozlohe 9 m², určená ako skladové priestory

Minimálne trhové nájomné za ponúkané priestory predstavuje sumu 75,00 Eur/1m²/rok. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady (elektrická energia, voda, kúrenie).

Obhliadka ponúkaných priestorov je možná po telefonickej, alebo emailovej dohode.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho trhového nájomného. V prípade ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu cenu odstúpi od ponuky, bude oslovený záujemca s nasledovnou najvyššou cenovou ponukou.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: od 1.7.2018 do 15.9.2018
Trhové nájomné: 75€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 12.06.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.06.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.06.2018

Termín obhliadky: v prac. dni od 8:00 hod. do 13:00 hod.


Poznámka k ponuke:

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
cenovú ponuku je nutné doručiť v zalepenej obálke označenej KOREŠPONDENČNOU a E-MAILOVOU adresou záujemcu, s heslom „NÁJOM“ a dostatočne veľkým označením na prednej a zadnej strane „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ODBOR HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY A SLUŽIEB, Stromová 1, 813 30 Bratislava). Pri osobnom odovzdaní je možné zásielku odovzdať do podateľne správcu, v úradných hodinách. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne t.j. 19.06.2018 doručiť do 12:00.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

U fyzických osôb – meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, alebo sídlo, telefonický kontakt, emailovú adresu, IČO, IČ DPH, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene Euro za prenajímanú časť nehnuteľnosti – cena za 1m²/rok, kópia živnostenského listu, pečiatku a podpis záujemcu.

U právnických osôb – názov, sídlo, telefonický kontakt, emailový kontakt, IČO, DIČ, IČ DPH, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene Euro za prenajímanú časť nehnuteľnosti – cena za 1m²/rok, kópia výpisu z Obchodného registra, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať, jej podpis a pečiatka.


Výherca ponuky

Meno UNCLE SAM SK, s.r.o.
Sídlo Krásna 432/11, 900 41 Rovinka
Cena 6410,10 €
IČO 46027939
Stav úspešná
Protokol 1529488195_vyhodnotenie_budkova_1.pdf