Prenájom časti oplotenia ÚVN SNP Ružomberok - FN, Považská 2, Ružomberok


Správca ponuky

Správca: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
IČO: 319 36 415
Adresa správcu: gen Miloša Vesela 21
Mesto: Ružomberok
PSČ: 03426
Kontaktná osoba: Ing. arch. Juraj Šrámek
sramekj@uvn.sk
tel.: +421 44 438 2632

Údaje o ponuke

Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: ÚVN SNP Ružomberok - FN, Považská 2, Ružomberok
Druh ponúkaného majetku štátu: Nájom časti oplotenia objektu ÚVN SNP Ružomberok – FN na Považskej ul. č. 2 v Ružomberku nachádzajúceho sa na parcele č. C KN 1873, oddeľujúci objekty nemocnice od Považskej ulice, v katastrálnom území Ružomberok, obec a okres Ružomberok, zapísanej na liste vlastníctva č. 1300 na umiestnenie 1 ks billboardu o rozmeroch 5,1 m x 2,4 m ± 10% medzi stĺpikmi oplotenia číslo 5 a 6, pričom stĺpik č. 1 je stĺpik rohu oplotenia pri vstupe do areálu ÚVN SNP Ružomberok – FN (bližšie na priloženom obrázku). Jedná sa o oplotenie rovnobežné s cestou E50
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 500€ / 1 ks m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 19.02.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.02.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.03.2020

Termín obhliadky: 28.02.2020


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM ČASTI OPLOTENIA 5-6“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, alebo osobne na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, v prac. dobe od 07.00 hod. do 12.00 hod. alebo v podateľni nemocnice.
Náležitosti ponuky:
A. U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, IČO, DIČ DPH, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia predmetu ponuky, ponúknutá cena v € za prenajímanú časť oplotenia – cena za 1 ks / rok, pečiatku a podpis záujemcu. V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.
B. U právnických osôb – názov, sídlo, IČO, DIČ DPH, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia predmetu ponuky, ponúknutá cena v € za prenajímanú časť oplotenia – cena za 1 kus / rok, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby. V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.
C. Vyhodnotenie ponúk sa bude riadiť ustanovením § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu. ÚVN SNP Ružomberok – FN si vyhradzuje právo zrušiť ponuku.
D. Jediným kritériom je ponúknutá najvyššia – najvýhodnejšia cena nájomného za prenajímanú časť oplotenia, vyjadrená v € za 1 kus / rok s rozpísaním ponúknutej ceny za mernú jednotku vyjadrenú číslom a slovom. Platby a podmienky budú dohodnuté s víťazným záujemcom v zmysle platných právnych predpisov v nájomnej zmluve.
E. Ak ponuka nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou, ponuka nebude akceptovaná. Bude vylúčená. Ponuka nesmie obsahovať žiadne výhrady voči požadovaným podmienkam prenajímateľa. Ostatné náležitosti ponuky je možné doplniť podľa požiadaviek organizátora v ním stanovenom termíne.
F. Obhliadka miesta nájmu sa uskutoční na základe telefonického dohovoru na tel. č. 0444382632, najneskôr však do 28.02.2020 do 12.00 hod..

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1583240319_02najom_casti_oplotenia_1256_neuspesne.pdf