Prenájom časti pozemku na umiestnenie 3 ks reklamných stavieb, Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO: 31753604
Adresa správcu: Mlynská dolina 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 81704
Kontaktná osoba: Mgr. Dalma Beláková
dalma.belakova@geology.sk
tel.: 02/59375211, 0903 218 366

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: križovatka Mlynská dolina / Brnianska ulica
Druh ponúkaného majetku štátu: Predmetom nájmu je časť pozemku vo výmere 3 m2 na umiestnenie 3 ks reklamných stavieb typu billboard ( osadenie na nosné stĺpy ) parcelné číslo 5012/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava - Staré Mesto zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na Liste vlastníctva č. 3813 vo vlastníctve SR a v správe prenajímateľa. Pozemok sa nachádza v križovatke ulíc Mlynská dolina / Brnianska.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1400€ / 3 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 09.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.10.2019

Termín obhliadky: na základe dohody


Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky :
Cenovú ponuku doručte poštou alebo osobne na podateľni na adrese Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením "Neotvárať - ponuka "Prenájom časti pozemku na umiestnenie 2 ks reklamných stavieb, Bratislava - Staré Mesto".
Náležitosti ponuky :
- výpis z Obchodného registra resp. Živnostenského registra preukazujúci oprávnenie na podnikanie v reklamnej činnosti
- ponúknutá cena vyjadrená v EUR/m2/rok bez DPH
- podpis uchádzača alebo oprávnenej osoby konať v mene uchádzača
Kritérium výberu :
Najvyššia ponúknutá cena.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo možnosti bezplatného uverejnenia reklamy predmetu jeho činnosti a aktivít na reklamnom zariadení Nájomcu v rozsahu 1 mesiac v roku podľa dohody s Nájomcom.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.


Výherca ponuky

Meno NUBIUM, s.r.o.
Sídlo Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
Cena 1860,00 €
IČO 47 545 674
Stav úspešná
Protokol 1574156768_1604_001.pdf