Prenájom Garáž, Košice - mestská časť Džungľa


nové

Správca ponuky

Správca: Štátna filharmónia, Košice
IČO: 00164844
Adresa správcu: Moyzesova 66
Mesto: Košice
PSČ: 040 01
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Dušička
martin.dusicka@sfk.sk
tel.: 421 918 802 109

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice I
Obec: Košice - mestská časť Džungľa
Katastrálne územie: Brody
Adresa ponúkaného majetku štátu: Medzi mostami 3
Druh ponúkaného majetku štátu: Štátna filharmónia Košice, príspevková organizácia, sídlo: Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice, IČO: 00164844, ako správca majetku štátu, ponúka na prenájom stavbu (nebytovú budovu) - radovú garáž o výmere 79 m2 so súpisným číslom 1724, druh stavby – iná budova, nachádzajúcu sa na pozemku – parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 3553/15 o výmere 79 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, v garážovom areáli na adrese Medzi mostami 3, Košice. Majetok je zapísaný na liste vlastníctva č. 9359, katastrálne územie Brody, obec – Košice - Džungľa, okres Košice I.
Priestor radovej garáže nie je vykurovaný, je osvetlený a je vybavený elektrickým pripojením 240 V a 400 V.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 5€ / 1 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 23.02.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.02.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.03.2021

Termín obhliadky: Podľa dohody


Poznámka k ponuke:
K radovej garáži vedie spevnená príjazdová plocha a počas trvania nájmu bude možné užívať aj sociálne zariadenie nachádzajúce sa priamo v garážovom areáli v administratívnej budove, súp. č. 2891, ktorá je postavená na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape, parc. č. 3553/4, o výmere 104 m2, zastavaná plocha a nádvorie, druh stavby – administratívna budova.
Ponuky zasielať v obálke označenej: "NEOTVÁRAŤ - PONUKOVÉ KONANIE".

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...