Prenájom garáže č. 2 Stará Turá, Stará Turá


nové

Správca ponuky

Správca: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Adresa správcu: Špitálska 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 81267
Kontaktná osoba: S. Fabianová
stanislava.fabianova@upsvr.gov.sk
tel.: 032/2441194, 0918/055890

Údaje o ponuke

Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Stará Turá
Katastrálne územie: Stará Turá
Adresa ponúkaného majetku štátu: Družstevná 453, 916 01 Stará Turá
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť stavby:
Jedna zo štyroch garáží, súpisné číslo 453, postavené na parc. č. 443/2, zapísaná na LV č. 6169, okres Nové Mesto nad Váhom, k.ú. Stara Turá, obec Stará Turá.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 272.16€ / 20,16 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 29.10.2020

Termín obhliadky: podľa dohovoru


Poznámka k ponuke:
V zmysle určenej minimálnej výšky nájmu 13,50€/m2/rok a pri celkovej prenajatej ploche 20,16 m2 predstavuje ročné nájomné sumu 272,16 €. Výška trhového nájomného nezahŕňa prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu ponuky. Začiatok nájmu : od 28.11.2020.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenová ponuka musí byť doručená poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "Garáže č.2" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NÁJOM-NEOTVÁRAŤ". Pri osobnom doručení je možné cenovú ponuku doručiť počas stránkových hodín do podateľne Úradu PSVaR Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Lehota predloženia do : 29.10.2020 do 15:00 hod.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb - názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a kontaktnú osobu záujemcu, IČO, výpis z OR, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
Ponuka, ktorá nebude doručená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, prípadne nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná.
Fyzická obhliadka je možná na základe dohody na telefónnom č. +421322441194, +421918/055890.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...