Prenájom garáže č. 3, Stará Turá


nové

Správca ponuky

Správca: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Adresa správcu: Špitálska 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 81267
Kontaktná osoba: Stanislava Fabianová
stanislava.fabianova@upsvr.gov.sk
tel.: 0915055890

Údaje o ponuke

Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Stará Turá
Katastrálne územie: Stará Turá
Adresa ponúkaného majetku štátu: Družstevná 2, 916 01 Stará Turá
Druh ponúkaného majetku štátu: Garáž č. 3 v budove súpisné číslo 453 v Starej Turej, na parcele č.443/2, zapísanej na LV 6169, k.ú. Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 13.50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 12.01.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.01.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.01.2021

Termín obhliadky: podľa dohovoru


Poznámka k ponuke:
V zmysle určenej minimálnej výšky nájmu 13,50/m2/rok a pri celkovej prenajatej ploche 20,16 m2 predstavuje ročné nájomné sumu 272,16 Eur. Výška trhového nájomného nezahŕňa prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu ponuky. Začiatok nájmu: najskôr od 12.2.2021.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenová ponuka musí byť doručená poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "Garáž č. 3" a dostatočne veľkým označením na prednej strane " NÁJOM-NEOTVÁRAŤ". Pri osobnom doručení je možné cenovú ponuku doručiť počas stránkových hodín do podateľne Úradu PSVR Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 40, 915 01. Lehota predloženia ponúk do : 22.01.2021 do 12:00 hod.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú cenu za nájom vyjadrenú pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb: názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a kontaktnú osobu záujemcu, IČO, výpis z OR, špecifikáciu podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú cenu za nájom vyjadrenú pevnou sumou v mene Euro a podpis oprávnenej osoby konať v mene záujemcu.
Ponuka, ktorá nebude doručená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, prípadne nebude obsahovať cenu nájmu vyjadrenú pevnou sumou v Eurách, nebude akceptovaná.
Fyzická obhliadka je možná na základe dohody na tel. čísle : +421322441194, +421915055890.
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...