prenájom kancelárie č. 6, Jána Švermu 39, Zvolen, Zvolen


Správca ponuky

Správca: Národné lesnícke centrum
IČO: 42001315
Adresa správcu: T. G. Masaryka č. 22
Mesto: Zvolen
PSČ: 960 92
Kontaktná osoba: Ing. Alexander Halák
alexander.halak@nlcsk.org
tel.: +421 902920004

Údaje o ponuke

Okres: Okres Zvolen
Obec: Zvolen
Katastrálne územie: Zvolen
Adresa ponúkaného majetku štátu: Jána Švermu 39, Zvolen
Druh ponúkaného majetku štátu: Kancelária číslo 6 s výmerou 23,60 m2. Kancelária je prepojená s kanceláriou číslo 8. Nachádza sa na I. nadzemnom podloží budovy, v Soc. - prevádzkovej budove, so súpisným číslom 6642, ktorá je postavená na parcele registra "C" číslo 2674/3, zapísaná na LV č. 3577, okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 29.06.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 30.06.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.07.2020

Termín obhliadky: V pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 hod. podľa dohovoru s kontaktnou osobou.