Prenájom kancelárie v administratívnej budove na Hviezdoslavovej 9 v Bardejove, Bardejov


nové

Správca ponuky

Správca: Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO: 00166197
Adresa správcu: Lamačská cesta 3/C
Mesto: Bratislava
PSČ: 840 05
Kontaktná osoba: Marcela Brajová
marcela.brajova@statistics.sk
tel.: 051/7735316

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bardejov
Obec: Bardejov
Katastrálne územie: Bardejov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hviezdoslavova 9, Bardejov
Druh ponúkaného majetku štátu: Štatistický úrad SR, ako správca majetku štátu, ponúka do prenájmu nebytové priestory (1 kanceláriu) v Bardejove na Hviezdoslavovej 9, o celkovej kancelárskej ploche 34,00 m2 nachádzajúcej sa v administratívnej budove so súpisným č. 101, zapísanej na LV č. 1252, na parcele č. 984/2.

Špecifikácia dočasne prebytočných priestorov:

prízemie administratívnej budovy:
kancelária č. 3 o podlahovej ploche 34,00 m2

Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 46€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 23.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.12.2021

Termín obhliadky: Po dohode na tel. č. 051/7735316; 051/7735224


Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - prenájom" na adresu Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove, Plzenská 2, P.O.BOX 16, 080 16 Prešov.
Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné, akceptáciu výšky úhrady prevádzkových nákladov a identifikačné údaje záujemcu. Ponuka musí obsahovať aj popis plánovaných činností, ktoré nesmú byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku uvedeného trhového nájomného alebo nebude vyjadrená pevnou sumou, alebo ak sa podstatne zmenia podmienky, za ktorých bola ponuka vyhlásená. V prípade rovnosti cenových ponúk od dvoch, alebo viacerých záujemcov, ktorí zaslali, resp. doručili najvýhodnejšiu ponuku, budú podľa § 13, ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyzvaní zúčastnení záujemcovia na zvýšenie ceny, ktorá rozhodne o realizácii nájmu. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálnu výšku nájomného, je úrad oprávnený od ponuky odstúpiť.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...