Prenájom kancelárskych priestorov, Bratislava - mestská časť Karlova Ves


Správca ponuky

Správca: Ústav merania SAV
IČO: 598411
Adresa správcu: Dúbravská cesta 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 841 04
Kontaktná osoba: Andrea Štrbová
andrea.strbova@savba.sk
tel.: 02 59104581

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: k.ú. Karlova Ves, súpis. č.: 5801, parc. č.2703
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: 3 miestnosti na 3. poschodí miestnosť č.310a vo výmere 14m2, miestnosť č.310 vo výmere 14m2, miestnosť č.311 vo výmere 14m2, kancelárska plocha spolu: 42m2
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 3360€ / 42 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 29.07.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 30.07.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.08.2020

Termín obhliadky: kedykoľvek po dohode na tel.č. 02/5910 4581, 02/5910 4580


Poznámka k ponuke:
Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom ( zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného. Účinnosť zmluvy najskôr 22.10.2020.