Prenájom nebytového priestoru 40m2 (27m2 predajna, 13m2 skladove priestory) - BUFET v budove Spojenej školy, Novhradská 3, Brat...


nové

Správca ponuky

Správca: Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
IČO: 36075213
Adresa správcu: Novohradská 3
Mesto: Bratislava
PSČ: 82109
Kontaktná osoba: Marek Zátorský
zatorsky@gjh.sk
tel.: 02/210 283 07

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Novohradská 3
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí v budove Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava o celkovej rozlohe 40m2. - z toho 27m2 predajná časť (min. trhove najomne 145,- EUR) a technicko skladová časť 13m2 (min. trhové nájomné 50,- EUR) Budova je evidovaná na LVč. 3438, súpisné č. 5829, na parcele č. 9733/7, katastrálne územie Nivy.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 145€ / 1 m2 / Rok
50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 25.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 26.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.12.2022

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Spojená škola Novohradská 3, Bratislava ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu. Uvedený priestor slúži ako školský bufet, pozostávajúci z dvoch časťi (27m2 a 13m2). Nebytové priestory - Bufet sa užíva 10 mesiacov v roku (septmeber-jún) Požadované trhové nájomné je 145- EUR/m2/rok pre predajnú časť a 50 EUR/m2/rok pre technicko skladové priestory plus náklady na služby.
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s označením "Cenová ponuka - nájom bufet - neotvárať" poštou alebo osobne na sekretariát školy, najneskôr do 5.12.2022.
Záujemca predloží vo svojej ponuke:
-fyzická osoba - podnikateľ - meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO, živnostenský list
- právnická osoba -obchodné meno (názov), sídlo, IČO, výpis z obchodného registra
- ponúkané ceny za 1m2 vyjadrené pevnou sumou
- ponúkaný sortiment produktov, otváracie hodiny
- vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami súťaže
- kontakt: telefón, e-mail

S výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného

Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...