Prenájom nebytového priestoru č. 325, NPPC - VÚEPP, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
IČO: 42337402
Adresa správcu: Hlohovecká 2
Mesto: Lužianky
PSČ: 951 41
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Korgová
lucia.korgova@nppc.sk
tel.: 037/6546570

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Trenčianska 55, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Dočasne prebytočné nebytové priestory - kancelária č. 325 o výmere 16,30 m2 na III. poschodí administratívnej budovy NPPC - VÚEPP.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 65€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.07.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.07.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.07.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky (ďalej len „NPPC“) ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponuku na prenájom nebytového priestoru – kancelárie č. 325 o celkovej výmere 16,30 m2 nachádzajúcej sa na III. poschodí v administratívnej budove súp.č. 705, v Bratislave, Trenčianska ul. č. 55, zapísanej na LV č. 1026, katastrálne územie Nivy ako stavba (administratíva budova) na pozemku parc.č. 10570/10.
Trhové nájomné za kancelárske priestory je vo výške 65€/m2/rok. Výška trhového nájomného nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu ponuky.
Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho trhového nájomného. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Cenové ponuky najmenej vo výške trhového nájomného, vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, v uzatvorenej obálke na ktorej záujemca uvedie svoj názov
(obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením „Nájom kancelárske priestory č. 325, NPPC - VÚEPP - NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne v lehote určenej na doručenie ponúk odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb : meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, výpis z obchodného registra resp. živnostenského listu, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v eurách, nebude akceptovaná.
________________________________________

Výherca ponuky

Meno Slovenský pozemkový fond
Sídlo Búdková ul. č. 36, 817 15 Bratislava
Cena 65 €
Stav úspešná
Protokol 1532952177_zapisnica_kancelaria._c._325_vuepp_spf_2018.doc