Prenájom nebytového priestoru - garáž č. 1, Hraničná 2, Bratislava, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
IČO: 17336201
Adresa správcu: Hraničná 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 05
Kontaktná osoba: Zuzana Okruhlicová
okruhlicova@cpldz.sk
tel.: 02/53417464 kl. 130

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, 821 05 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor - garážové priestory č. 1 o výmere 20,60 m2, slúžiace na podporné činnosti - garážové alebo skladové účely, nachádzajúce sa na prízemí v prevádzkovej budove Centra pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici č. 2 v Bratislave, zapísanej v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Nivy, obec Bratislava mestská časť Ružinov, okres Bratislava II na LV č. 44 ako stavba ( hlavná budova ) so súpisným číslom 4825, postavená na pozemku s parcelným číslom 15512/21.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 09.12.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.12.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.12.2019

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Nájom je možné dohodnúť najskôr od 21.02.2019 ( a zároveň po odsúhlasení MF SR a zverejnení zmluvy v CRZ). Nájomná zmluva sa uzatvorí s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. (50,00 eur/m2/rok), resp. v prípade zmeny okolností. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Nájomné vyjadrite pevnou sumou v EUR/m2/ročne. Cenové ponuky zasielajte do 7 kalendárnych dní od uvedenia ponuky na adresu : Centrum pre liečbu drogových závislostí, P.O.BOX 51, 827 99 Bratislava, Označené heslom ,, Cenová ponuka-prenájom garáže č. 1 - NEOTVÁRAŤ ". Kontaktná osoba : Z. Okruhlicová, 02/53417464 kl. 130

Výherca ponuky

Meno INTART, s.r.o.
Sídlo Malinová 8, 811 04 Bratislava
Cena 1030 €
IČO 36 658 553
Stav úspešná
Protokol 1579083212_zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk__garaz_c._1.docx