Prenájom nebytového priestoru, Hraničná 2, Bratislava, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
IČO: 17336201
Adresa správcu: Hraničná 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 05
Kontaktná osoba: Zuzana Okruhlicová
okruhlicova@cpldz.sk
tel.: 02/53417464 kl. 130

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, 821 05 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor - garážové priestory č. 2,3,4 spolu o výmere 107 m2, slúžiace aj na skladové účely, nachádzajúce sa na prízemí v prevádzkovej budove Centra pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici č. 2 v Bratislave, zapísanej v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Nivy, obec Bratislava mestská časť Ružinov, okres Bratislava II na LV č. 44 ako stavba ( hlavná budova ) so súpisným číslom 4825, postavená na pozemku s parcelným číslom 15512/21.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 12.10.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.10.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.10.2018

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Nájomná zmluva sa uzatvorí s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. (50,00 eur/m2/rok), resp. v prípade zmeny okolností. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Nájomné vyjadrite pevnou sumou v EUR/m2/ročne. Cenové ponuky zasielajte do 7 kalendárnych dní od uvedenia ponuky na adresu : Centrum pre liečbu drogových závislostí, P.O.BOX 51, 827 99 Bratislava, Označené heslom ,, Cenová ponuka-prenájom-NEOTVÁRAŤ ". Kontaktná osoba : Okruhlicová, 02/53417464 kl. 130

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1540455996_zapisnica_vyhodnotenia_cen._ponuk__prenajom.doc