Prenájom nebytového priestoru - sklad/garáž, Vysoké Tatry


nové

Správca ponuky

Správca: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
IČO: 00227811
Adresa správcu: 1
Mesto: Vyšné Hágy
PSČ: 059 84
Kontaktná osoba: JUDr. Valéria Sopková
valeria.sopkova@vhagy.sk
tel.: 052/4414405

Údaje o ponuke

Okres: Okres Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Štrbské pleso
Adresa ponúkaného majetku štátu: Vyšné Hágy súp.č. 23050
Druh ponúkaného majetku štátu: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ponúka do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy a to nebytový priestor charakteru sklad /garáž o výmere 17,5 m2. Ponúkaný predmet nájmu je označený ako Garáž č. 6 a nachádza v objekte Garáže /Boxy, súpisné číslo tohto objektu je 23050, je postavený na parc. č. 1520/1, druh: zastavaná plocha, o výmere 275m2, zapísaný na LV č. 139, okres: Poprad, obec: Vysoké Tatry, katastrálne územie: Štrbské pleso.
Nájomné nezahŕňa prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom, tieto budú vyčíslené nájomcovi samostatne.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 20€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 09.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.07.2021

Termín obhliadky: obhliadka je možná po dohode


Poznámka k ponuke:

Cenové ponuky zasielajte výhradne poštou na adresu: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, 059 84 Vyšné Hágy 1, označené heslom „Cenová ponuka-nájom Garáž č. 6“. Kontaktná osoba: JUDr. Valéria Sopková, 052/4414 405. Nájomné vyjadrite pevnou sumou v EUR/m2/ročne, v minimálnej tu uvedenej trhovej výške nájomného.
Akceptované budú ponuky doručené do posledného dňa lehoty na predkladanie ponúk, do 15.20 hod. tohto dňa. Ak sa na záujemcu (FO, PO) vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s týmto záujemcov len vtedy, ak je zapísaný v tomto registri. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie resp. odstúpiť od ponukového konania ak sa zmenia okolnosti, resp. aj bez udania dôvodu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou nájomného. Nájomné vyjadrite pevnou sumou v EUR/m2/ročne, v minimálnej tu uvedenej uvedenej trhovej výške nájomného.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...