Prenájom nebytového priestoru (školský bufet) v budove Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, Bratislava,...


Správca ponuky

Správca: Obchodná akadémia Imricha Karvaša
IČO: 30775426
Adresa správcu: Hrobákova 11
Mesto: Bratislava
PSČ: 851 02
Kontaktná osoba: Ing. Eva Lackovičová
lackovicova@oaikba.sk
tel.: 02/624 11 404

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hrobákova 11, 851 02 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí v budove Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, 851 02 Bratislava o celkovej rozlohe 26 m2. Budova je evidovaná na LV č. 3606, súpisné číslo 2467, na parcele č. 967, vedená v katastri nehnuteľnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 61€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 08.11.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.11.2019

Termín obhliadky: 11.112019, 12.11.2019 a 13.11.2019 v čase od 10.00 do 14.00 hod.


Poznámka k ponuke:
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, Bratislava ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu od 1. februára 2020. Uvedený priestor slúži ako školský bufet.
Požadované trhové nájomné je 61,00 €/m2/rok, plus náklady na služby.
Cenové ponuky doručte v zalepenej obálke s označením "Cenová ponuka - nájom - neotvárať" poštou alebo osobne na sekretariát školy, najneskôr do 18.11.2019 do 14.00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky sekretariátu školy.

Záujemca predloží vo svojej písomnej ponuke:
- fyzická osoba - podnikateľ - meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO, živnostenský list
- právnická osoby - obchodné meno (názov), sídlo, IČO, výpis z obchodného registra,
- ponúkanú cenu za 1 m2 vyjadrenú pevnou sumou,
- ponúkaný sortiment produktov,
- vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami súťaže,
- kontakt: telefón, e-mail.

Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť.

Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Výherca ponuky

Meno Michaela Mižová
Sídlo Na aleji 3, 900 31 Stupava
Cena 2704 €
Stav úspešná
Protokol 1574678777_zapisnica__skolsky_bufet__vos.docx