Prenájom nebytového priestoru (školský bufet) v budove Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, Bratislava,...


nové

Správca ponuky

Správca: Obchodná akadémia Imricha Karvaša
IČO: 30775426
Adresa správcu: Hrobákova 11
Mesto: Bratislava
PSČ: 851 02
Kontaktná osoba: Ing. Eva Lackovičová
lackovicova@oaikba.sk
tel.: 02/624 11 404

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hrobákova 11, 851 02 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí v budove Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, 851 02 Bratislava o celkovej rozlohe 26 m2. Budova je evidovaná na LV č. 3606, súpisné číslo 2467, na parcele č. 967, vedená v katastri nehnuteľnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 61€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 08.11.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.11.2019

Termín obhliadky: 11.112019, 12.11.2019 a 13.11.2019 v čase od 10.00 do 14.00 hod.


Poznámka k ponuke:
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, Bratislava ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu od 1. februára 2020. Uvedený priestor slúži ako školský bufet.
Požadované trhové nájomné je 61,00 €/m2/rok, plus náklady na služby.
Cenové ponuky doručte v zalepenej obálke s označením "Cenová ponuka - nájom - neotvárať" poštou alebo osobne na sekretariát školy, najneskôr do 18.11.2019 do 14.00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky sekretariátu školy.

Záujemca predloží vo svojej písomnej ponuke:
- fyzická osoba - podnikateľ - meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO, živnostenský list
- právnická osoby - obchodné meno (názov), sídlo, IČO, výpis z obchodného registra,
- ponúkanú cenu za 1 m2 vyjadrenú pevnou sumou,
- ponúkaný sortiment produktov,
- vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami súťaže,
- kontakt: telefón, e-mail.

Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť.

Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...